Siirry sisältöön
Tietotarjotin

Kohdennetun haun aiheet 2023, KKRL 12.3 § tutkimusrahoitus

Julkaistu 8.1.2023

Teman för riktat ansökningsförfarande 2023

Topics for targeted research funding 2023

 

Työttömien työkykyä tukevat palvelut ja niiden vaikuttavuus

Sosiaaliturvauudistuksessa on kiinnitetty huomiota työttömien pitkittyneisiin työkyvyn ongelmiin. Työttömille on tarjolla erilaisia palveluita, esimerkiksi TE-palveluita, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä kuntoutusta. Palveluiden tavoitteena voi olla yhtäältä työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja toisaalta työllistymisen edistäminen.
 
Kela tilaa kartoittavan kirjallisuuskatsauksen, jonka tavoite on koota tietoa työttömien työkykyä tukevista palveluista ja niiden vaikuttavuudesta.

 • Minkälaisia malleja eri maissa on työttömänä olevien henkilöiden työkyvyn seurantaan ja tukemiseen?
 • Mitä työkykyä tukevien palveluiden vaikutuksista ja vaikuttavuudesta tiedetään?

Katsaus voi sisältää kotimaisia ja kansainvälisiä määrällisiä, laadullisia ja monimenetelmäisiä tutkimuksia, tapaustutkimuksia sekä systemaattisia katsauksia. Katsausta voi täydentää asiantuntijahaastatteluin. Kustannusarvio enintään 60 000 €.

Kartoittava kirjallisuuskatsaus vertaistuen rakentumisesta kuntoutuksessa

Moneen Kelan kuntoutusmuotoon liittyy vertaistuki ja tutkimuksissa se mainitaan usein merkittävänä osana kuntoutuspalvelua. Vertaistuen rakentumisesta kuntoutuksessa tarvitaan kuitenkin lisää tietoa. Kela tilaa kirjallisuuskatsauksen, jossa teemaa selvitetään. 

Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on koota tietoa siitä, millaisin keinoin vertaistukea voidaan rakentaa kuntoutuksessa. Katsauksessa tulee selvittää, kuinka vertaistuki muodostuu ja kuinka muodostumista on mahdollista edistää kuntoutuksessa. Lisäksi tulee selvittää, kuinka vertaistuki muodostuu erityisesti etäkuntoutuksessa.

Katsaukseen otetaan mukaan määrällisiä, laadullisia ja monimenetelmäisiä tutkimuksia, tapaustutkimuksia sekä systemaattisia katsauksia. Katsaukseen otetaan mukaan alkuperäistutkimuksia, selvityksiä tai katsauksia, jotka on julkaistu vuodesta 2000 alkaen. Katsaus toteutetaan kartoittavana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimussuunnitelmassa voidaan tehdä harkinnan mukaan kohderyhmään liittyviä rajauksia.  Kustannusarvio enintään 50 000 €.

Osatyökykyisyys -katsaus

Osatyökykyisyyden hyödyntäminen on tärkeää niin yhteiskunnan tuottavuuden kuin yksilön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Usein kuitenkin on epäselvää, mitä osatyökykyisyydellä tarkoitetaan: kuka on osatyökykyinen?

Kela tilaa kartoittavan kirjallisuuskatsauksen, jonka tavoite on koota tietoa osatyökykyisyyden määrittelystä.  

 • Millaisia sisältöjä osatyökykyisyydelle annetaan tutkimuskirjallisuudessa, etuus- ja palvelujärjestelmässä sekä eri politiikkasektoreilla, kuten työvoima ja sosiaalipolitiikassa?
 • Miten työttömien osatyökykyisyys tunnistetaan?
 • Eroaako osatyökykyisyyden määrittely Pohjoismaissa?

Katsaukseen tulee sisällyttää määrällisiä, laadullisia ja monimenetelmäisiä tutkimuksia, tapaustutkimuksia sekä systemaattisia katsauksia. Katsaukseen otetaan mukaan alkuperäistutkimuksia, selvityksiä tai katsauksia, jotka on julkaistu vuodesta 2010 alkaen. Katsausta voi täydentää asiantuntijahaastatteluin. Kustannusarvio enintään 60 000 €.

Kartoittava kirjallisuuskatsaus lääkkeet ja kestävä kehitys –teemasta

Lääkkeiden elinkaaressa ympäristönäkökulmat ja kestävä kehitys ovat nousseet yhä tärkeämmiksi globaaleiksi teemoiksi. Kuitenkaan esimerkiksi lääkkeiden hintaa tai korvattavuutta käsiteltäessä näitä tekijöitä ei yleisesti huomioida. Tutkimuksen tavoitteena on koota kirjallisuuskatsauksen avulla tietoa, miten ympäristötekijöitä ja kestävän kehityksen näkökulmia on huomioitu tai voitaisiin huomioida lääkkeiden hintaa ja korvattavuutta arvioitaessa. Kustannusarvio enintään 100 000 €.

Miten hammashoidon sairausvakuutuskorvaukset olisi kohdennettava, jotta korvauksilla saataisiin mahdollisimman suuri terveyshyöty?

Kela korvaa sairausvakuutuksesta osan kustannuksista, jotka aiheutuvat yksityisessä terveydenhuollossa annetusta hammashoidosta. Kelan maksamat korvaukset täydentävät julkisen sektorin tuottamia suun terveydenhuollon palveluja. Sekä toimenpidekohtaiset asiakasmaksut julkisella sektorilla että Kelan maksamat hammashoidon korvaukset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen.

 • Mihin toimenpidekohtaisiin tai mahdollisesti useasta toimenpiteestä koostuviin kokonaisuuksiin hammashoitoon käytettävissä olevat sairausvakuutuskorvausvarat pitäisi kohdentaa, jotta saataisiin mahdollisimman suuri terveyshyöty?

Aihetta on suotavaa tutkia laajemmin kuin rekisterien pohjalta, esim. lisäksi potilasasiakirjamerkinnöistä. Tutkimukseen on sisällytettävä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälistä vertailua. Kustannusarvio enintään 100 000 € (Kelan osuus hankkeesta).


Teman för riktat ansökningsförfarande 2023

Tjänster som stödjer arbetslösas arbetsförmåga och effekten av tjänsterna

Vid reformen av den sociala tryggheten har man fäst vikt vid arbetslösa personers utdragna problem med arbetsförmågan. Det finns olika tjänster till de arbetslösas förfogande, exempelvis AN-tjänsterna, social- och hälsovårdstjänster samt rehabilitering. Syftet med tjänsterna kan vara att å ena sidan stödja arbets- och funktionsförmågan och å andra sidan främja sysselsättningen.
 
FPA beställer en kartläggande litteraturöversikt vars syfte är att samla information om tjänster som stödjer arbetslösas arbetsförmåga och effekterna av tjänsterna.

 • Hurdana modeller finns det i olika länder för att följa upp och stödja arbetsförmågan hos personer som är arbetslösa?
 • Vad vet man om hur tjänster som stödjer arbetsförmågan inverkar och vilken deras effekt är?

Översikten kan omfatta inhemsk och internationell kvantitativ och kvalitativ forskning, forskning med blandade metoder, fallstudier och systematiska översikter. Översikten kan kompletteras med intervjuer med sakkunniga. Kostnadsberäkning högst 60 000 €.

Kartläggande litteraturöversikt om hur kamratstöd byggs upp i samband med rehabilitering. 

I flera av FPA:s rehabiliteringsformer ingår kamratstöd, och i undersökningar nämns det ofta som en betydande del av rehabiliteringstjänsten. Det behövs ändå mer information om hur kamratstödet byggs upp i samband med rehabiliteringen. FPA beställer en litteraturöversikt där temat utreds. 

Syftet med den kartläggande litteraturöversikten är att samla information om på vilka sätt man kan bygga upp kamratstöd vid rehabiliteringen. I översikten ska man utreda hur kamratstödet skapas och hur man kan främja detta i samband med rehabiliteringen. Därtill ska man utreda hur kamratstödet byggs upp speciellt i samband med distansrehabilitering.

Översikten ska omfatta kvantitativ och kvalitativ forskning, forskning med blandade metoder, fallstudier och systematiska översikter. I översikten ska originalstudier, utredningar och översikter som har publicerats från och med år 2000 tas med. Översikten genomförs i form av en kartläggande litteraturöversikt. I forskningsplanen kan man avgränsa målgruppen om man anser det befogat. Kostnadsberäkning högst 50 000 €.

Översikt gällande partiell arbetsförmåga

Att dra nytta av partiell arbetsförmåga är viktigt både när det gäller produktiviteten i samhället och individens funktionsförmåga och välbefinnande. Ofta är det ändå oklart vad man avser med partiell arbetsförmåga: vem är partiellt arbetsför?

FPA beställer en kartläggande litteraturöversikt vars syfte är att samla information om definitionen av partiell arbetsförmåga.  

 • Hur definieras partiell arbetsförmåga i forskningslitteraturen, i förmåns- och tjänstesystem samt inom olika politiska sektorer, exempelvis arbetskraft och socialpolitik?
 • Hur identifierar man partiell arbetsförmåga hos arbetslösa?
 • Skiljer sig definitionen av partiell arbetsförmåga i de nordiska länderna?

I översikten ska ingå kvantitativ och kvalitativ forskning, forskning med blandade metoder, fallstudier och systematiska översikter. I översikten ska originalstudier, utredningar och översikter som har publicerats från och med år 2010 tas med. Översikten kan kompletteras med intervjuer med sakkunniga. Kostnadsberäkning högst 60 000 €.

Kartläggande litteraturöversikt kring temat läkemedel och hållbar utveckling

Miljöaspekter och hållbar utveckling har kommit att bli viktiga globala teman när man ser på läkemedlens livscykel. Det här är ändå aspekter som allmänt inte beaktas exempelvis när läkemedelspriser eller rätten till ersättning fastställs. Syftet med undersökningen är att med hjälp av en litteraturöversikt samla in information om hur miljöfaktorer och hållbar utveckling har beaktats eller skulle kunna beaktas vid bedömningen av läkemedelspriser och ersättningsstatus. Kostnadsberäkning högst 100 000 €.

Hur borde sjukförsäkringsersättningar för tandvård riktas för att man med ersättningarna skulle nå största möjliga hälsoeffekter?

FPA ersätter från sjukförsäkringen en del av de kostnader som uppkommer av tandvård som getts inom den privata hälso- och sjukvården. De ersättningar FPA betalar kompletterar den mun- och tandvård som produceras av den offentliga sektorn. Både de åtgärdsspecifika klientavgifterna inom den offentliga sektorn och de ersättningar FPA betalar för mun- och tandvård grundar sig på den klassifikation av åtgärder i mun och käkar som underhålls av Institutet för hälsa och välfärd (THL).

 • Till vilka åtgärder eller helheter bestående av flera åtgärder borde man rikta de medel från sjukförsäkringen som finns till förfogande för mun- och tandvården, för att man ska få den största möjliga hälsoeffekten?

Det är önskvärt att undersöka ämnet i större utsträckning än utifrån registren, t.ex. utifrån anteckningar i patientjournaler. Undersökningen ska även om möjligt omfatta internationell jämförelse. Kostnadsberäkning högst 100 000 € (FPA:s andel av projektet).

Topics for targeted research funding 2023 

Support for the work capacity of unemployed persons: Services and their effectiveness

The prolonged work capacity issues experienced by unemployed persons are one of the focus points of the current social security reform. Several different kinds of services are available, including TE services, social and healthcare services, and rehabilitation. The services may be aimed at supporting work capacity and functioning, or at promoting employment.

Kela is commissioning a scoping literature review to compile information about services supporting the work capacity of unemployed persons and their effectiveness.

 • What models have different countries deployed to monitor and support the work capacity of unemployed persons?
 • What is the current understanding of the effectiveness and impact of these services?

The review may focus on domestic and international quantitative, qualitative or mixed methods studies, case studies, or systematic reviews. Expert interviews may be used as a complementary source of information. Total budget is max. € 60,000.

A scoping literature review of the emergence of peer support in rehabilitation. 

Many of the types of rehabilitation supported by Kela involve some peer support, which is often referred to in research as an important element of rehabilitation. More information is needed about the mechanisms underlying the emergence of peer support in rehabilitation. Kela is commissioning a literature review to explore this topic. 

This scoping review should be aimed to compile information about potential ways to foster per support. The review should seek to analyse how peer support emerges and how to promote its emergence in rehabilitation. Further, and more specifically, the review should investigate how peer support can emerge in telerehabilitation.

The review should take in quantitative, qualitative and mixed methods studies, case studies and systematic reviews. It should include original studies, reports and surveys published in 2000 or later. The literature review is to be scoping in nature. At the researchers’ discretion, the research plan may include further specifications concerning the target group.  Total budget is max. € 50,000.

Review of partial work capacity

Making the best use of people’s partial capacity for work is important not only to overall productivity in society but also to individual functioning and wellbeing. However, the meaning of partial work capacity is often undefined: who counts as partially capable of work?

Kela is commissioning a scoping literature review to compile information on definitions of partial work capacity.  

 • How is partial work capacity defined in scientific literature, in the context of social services and benefits, and in labour, social and other fields of policy?
 • How is partial work capacity identified among unemployed persons?
 • Do the Nordic countries differ in their definitions of partial work capacity?  

The review should include quantitative, qualitative and mixed methods studies, case studies and systematic reviews. It should include original studies, reports and surveys published in 2010 or later. Expert interviews may be used as a complementary source of information. Total budget is max. € 60,000.

A scoping literature review on medicines and sustainable development

Environmental factors and sustainable development have emerged as increasingly important global themes in medicine life-cycle management. However, these themes are typically not addressed when pricing medicines or determining their reimbursement status. By means of a literature review, this study should gather information on the ways in which environmental factors and sustainable development perspectives have been or could be addressed in the context of drug pricing and reimbursability. Estimated budget max. € 100,000.

Allocating health insurance reimbursements for dental care to achieve optimal health outcomes

Kela provides partial reimbursement out of the National Health Insurance programme for the costs of dental care obtained from private-sector providers. These reimbursements supplement the oral health services available from the public sector. The client fees charged in the public sector for individual procedures and the reimbursements for dental expenses provided by Kela are both based on a classification of procedures in oral healthcare, which is updated by the Finnish Institute for Health and Welfare.

 • Which individual procedures or groups of procedures should the National Health Insurance funds available for dental care be allocated to in order to achieve optimal health outcomes?

This topic should be explored more broadly than simply on the basis of registers, taking in such sources as medical records. Where possible, the study should also include some international comparisons. The total budget is max. € 100,000 (for Kela's share of the project).